Egzamin zawodowy

O egzaminie

Ogólne informacje o egzaminie

Prawo

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Komunikat w sprawie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. FORMUŁA 2012-  AKTUALIZACJA

Komunikat w sprawie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w sesji czerwiec- lipiec 2020 r. FORMUŁA 2017- AKTUALIZACJA

Komunikat w sprawie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021 r.

HARMONOGRAM egzaminów zawodowych sesja zimowa styczeń-luty 2021

Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin przeprowadzany jest w szkole dla:
– uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;

Egzamin składa się z:

  1. części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
  2. części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli uzyska:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez OKE i jest to wynik ostateczny.

Szczegóły dotyczące egzaminu w poszczególnych zawodach:

technik leśnik

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie 

technik hotelarstwa

Podstawa programowa dla zawodu

Informator o egzaminie

technik obsługi turystycznej

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

kucharz

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

operator maszyn leśnych

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie

rolnik

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie