Technik leśnik

1. Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac. Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych.

2. Informacja dodatkowe

 1. Innowacja pedagogiczna: Sporządzanie planów zalesieniowych lub Innowacja pedagogiczna: Obsługa programu mLas Inżynier.
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów:  Kurs obsługi wózków widłowych, Kurs pilarza – drwala, uprawniający do samodzielnej  ścinki drzew stojących.
 3. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1.  Kwalifikacja 1: RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych.
 2.  Kwalifikacja 2: RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik leśnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu,
 2. organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
 3. prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
 4. prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
 5. organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu,
 6. prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

5. Technik leśnik znajdzie zatrudnienie w:

 1. różnych stanowiskach administracji leśnej w lasach państwowych, niepaństwowych lub przedsiębiorstwach leśnych,
 2. terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 3. prywatnych Biurach Urządzania oraz w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom,
 4. urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do „Bazy SILP dla szkół i uczelni wyższych”,
 3. klucze do oznaczania drzew i krzewów, atlasy rodzimych i obcych gatunków roślin drzewiastych, mapy leśne,
 4. klucze do oznaczania owadów,
 5. tablice miąższości drzew, zasobności drzewostanu, literatura branżowa,
 6. instrukcje przeciwpożarowe, ochrony lasu, zasady hodowli lasu,
 7. rejestratory leśniczego z drukarką,
 8. przyrządy do pomiaru drzew (taśmy, klupy, dalmierze, wysokościomierze),
 9. przyrządy do oznaczania przyrostu drzew oraz przyrządy znakowania drewna,
 10. przyrządy geodezyjne (niwelatory, tyczki, piony, łaty geodezyjne, węgielnice, kompas),
 11. zbiory zielnikowe roślin oraz zbiory entomologiczne,
 12. gabloty: gatunki drzew, siewki, szyszki, huby, szkodniki,
 13. próbki drewna, przekroje drewna, próbki drewna z korą,
 14. symulator pracy leśnych maszyn wielooperacyjnych forwardera i harwestera,
 15. okazy trofeów łowieckich, preparowane okazy ptaków,
 16. termometr, higrometr, wilgotnościomierz, psychometr, kwasomierz glebowy,
 17. poster- monolit glebowy, profile glebowe,
 18. zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki roślinne i zwierzęce, odnóża owadów, aparaty gębowe owadów,
 19. tablice –  rośliny chronione (część), budowa organów roślinnych (liść, łodyga, korzeń),  budowa komórki roślinnej i zwierzęcej, bezkręgowce, kręgowce, roślin,
 20. filmy dydaktyczne  dotyczące budowy komórki,  cyklów rozwojowych
 21. mikroskopy optyczne,
 22. modele i rysunki organów roślin, prezentacje multimedialne z zakresu wybranych gatunków roślin,
 23. eksponaty zoologiczne – szkielet ptaka, szkielet ssaka, modele stawów, preparaty mokre w formalinie,
 24. zestawy preparatów mikroskopowych tkanek zwierząt, preparaty narządów zwierząt,
 25. pracownia techniki rolniczej i obróbki ręcznej,
 26. ciągnik z przyczepą do nauki jazdy,
 27. sprzęt mechaniczny: pilarki spalinowe wraz z kompletami odzieży ochronnej, pilarka na wysięgniku, nożyce spalinowe, kosy spalinowe, dmuchawa plecakowa,
 28. maszyny do prac leśnych: przyczepa kłonicowa z żurawiem (chwytak plus głowica ścinkowo-okrzesująca), kleszcze zrywkowe, płyta oporowa leśna z wciągarką.