Technik pszczelarz

1. Technik pszczelarz powinien umieć: określić przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, ocenić warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobrać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz zorganizować i prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsłużyć podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, zaplanować, zorganizować i wykonać zabiegi składające się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, zaplanować, zorganizować i wykonać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, zaplanować, zorganizować i wykonać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej.

2. Informacja dodatkowe 

 1. Realizowana innowacja: Apiterapia.
 2. Praktyki zawodowe w specjalistycznych gospodarstwach rolnych z działalnością pszczelarską.
 3. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
 2. Kwalifikacja 2: ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pszczelarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi,
 2. organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 3. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej,
 4. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

5. Technik pszczelarz znajdzie zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich,
 2. prowadzonej własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością pszczelarską.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

 1. pracownia pasieczna, wyposażona w: sprzęt do obsługi rodzin pszczelich, wychowu matek pszczelich, wirowania i konfekcjonowania miodu, wytopu i klarowania wosku, pozyskiwania pyłku, propolisu, mleczka i jadu pszczelego, środki ochrony indywidualnej,
 2. pasieczysko z różnymi typami uli i kompletnym wyposażeniem,
 3. pracownia produkcji rolniczej, wyposażona w: próbki nasion roślin uprawnych i miododajnych, okazy naturalne roślin i szkodników, atlasy roślin, zwierząt, chorób, chwastów i szkodników, przekroje, modele zwierząt gospodarskich,
 4. pracownia techniczna, wyposażona w: przekroje, modele pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi maszyn i pojazdów rolniczych,
 5. pojazdy do nauki jazdy,
 6. plac manewrowy do nauki jazdy oraz poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.