Technik architektury krajobrazu

1. Technik architektury krajobrazu produkuje rośliny ozdobne, przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;  wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu; nadzoruje podległych pracowników. Produkcja roślin ozdobnych realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów ozdobnych, bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik architektury krajobrazu: planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin. W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, terminowo i systematycznie organizuje pielęgnację powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenia trawników, pielęgnuje parki, odczytuje projekty terenów zieleni i wykonuje je w terenie.

2. Informacja dodatkowe

 1. Realizowana innowacja: Design w ogrodzie.
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanych w szkole kursów: Kurs stosowania środków ochrony roślin, Kurs obsługi wózków widłowych.
 3. Udział w  Kursie prawa jazdy kat. T w ramach działającego przy szkole Ośrodka Szkolenia Kierowców.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 2. Kwalifikacja 2: OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
 2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
 4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 2. przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
 3. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. stanowiska komputerowe dla uczniów i nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. stanowisko rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
 3. ploter,
 4. oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych,
 5. programy do projektowania terenów zieleni,
 6. klucze do oznaczania drzew i krzewów,
 7. wzory pisma znormalizowanego,
 8. katalogi nakładów rzeczowych,
 9. stoliki kreślarskie (wyposażone w ruchome blaty),
 10. zestawy przyborów kreślarskich,
 11. cyfrowe aparaty fotograficzne,
 12. sprzęt mierniczy (taśmy miernicze, węgielnice, niwelator z wyposażeniem, tyczki geodezyjne, łaty miernicze),
 13. zestaw przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody,
 14. próbki materiałów budowlanych,
 15. zdjęcia terenów zieleni,
 16. katalogi roślin ozdobnych,
 17. katalogi chorób i szkodników roślin ozdobnych,
 18. szklarnia na działce dydaktycznej,
 19. ciągnik rolniczy,
 20. kosiarki spalinowe,
 21. glebogryzarka spalinowa,
 22. rozdrabniacz do gałęzi,
 23. nożyce spalinowe do żywopłotu,
 24. kosy spalinowe,
 25. kultywator,
 26. podstawowe narzędzia i sprzęt ogrodniczy.